Maandag 4 mei a.s. is gestart met de herinrichtingswerkzaamheden op het Sportpark. Deze werkzaamheden zorgen voor veel bouwverkeer met machines en voertuigen. Om ongelukken te voorkomen is het Sportpark gesloten en verboden toegang voor onbevoegden. Via deze website zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. Voor vragen aangaande de herinrichting kunt u contact opnemen met E(rik) den Hartog (harto132@planet.nl).

Toelichting:

De afgelopen weken is met een aantal vrijwilligers een nieuwe communicatienetwerk voor internet, email en video aangelegd in het clubhuis en de vrijstaande jeugdcommissie ruimte. De komende weken vindt hiervoor de afmontage en aftimmering plaats. In de tweede en derde week van juli wordt voor het netwerk ook nog een mantelbuis met bekabeling naar de nieuwe tribune en de toekomstige buitenkantine gelegd.

Ook is de trap naar de kantine aangepakt. Dat wil zeggen dat deze met hoge druk is gereinigd. Geconstateerd is dat er een aantal houten traptreden in slechte staat zijn. Besloten is om alle houten treden te vervangen door stalen treden. Naar verwachting gaat dit medio augustus uitgevoerd worden. Ook de balustrades en leuningen krijgen aandacht. Ditzelfde geldt ook voor de kunststof gietvloer die op het betonplateau bovenaan de trap aanwezig is. Die is over een aanmerkelijk oppervlak beschadigd en aan herstel toe. Verder zullen de voegen van het metselwerk bij de trap worden nagelopen en daar waren nodig aangeheeld. De doelstelling is bij plaatsing van de traplift (medio september) de gehele trap onderhoudstechnisch weer op orde te hebben.

De komende tijd wordt verdergegaan met onderhoudswerkzaamheden die nog voor de komende winter absoluut uitgevoerd moeten worden om grotere schade te voorkomen. Dan gaat het vooral om schilderwerk. Afbranden, houtrot herstel en gronden. 

De zeecontainers, die worden gebruikt als kleedkamer c.q. voor de berging van materialen etc. moeten ook nog een opknapbeurt krijgen aan de buitenzijde. Dat wil zeggen reinigen en een nieuwe verflaag. Dat gebeurt als ze op hun definitieve plek zijn teruggezet.

Ook de ventilatie van de kleedkamers is momenteel onder de aandacht. Geconstateerd is dat de dakventilator defect is en moet worden vervangen. De bedoeling is om de vervanging te combineren met de reiniging van de ventilatiekanalen aan binnen- en buitenzijde. 

Ook in de ruimte voor CV en warmwatervoorziening dienen een aantal onderhoudswerkzaamheden te worden gepleegd zodat het systeem ook het komend seizoen weer op een veilige en betrouwbare wijze kan functioneren. 

Aansluitend is het streven om de gehele accommodatie in het najaar totaal te schouwen zodat het bestuur een totaalbeeld verkrijgt waar de behoeften zijn voor onderhoud, renovatie etc. 

De bestaande kassa-unit bij het oude hoofdveld is verwijderd. Het bleek bij nader inzien niet verstandig  om deze te op te knappen en te verplaatsen naar het nieuwe hoofdveld. Er is inmiddels een nieuwe kleinere versie (1.40 x 1.40) besteld en die wordt medio augustus geleverd. 

De bestaande geluidsinstallatie en bijbehorende apparatuur op het hoofdveld was afgeschreven en in zeer slechte staat. Hiervoor komt ook een nieuwe installatie. Deze wordt ook medio augustus geinstalleerd. 

Het mag duidelijk zijn dat alle genoemde werkzaamheden leiden tot aanmerkelijke kosten. Door zelf een deel van de arbeid te verrichten is al veel bespaard. Gelukkig zijn er een aantal vrijwilligers die bijna dagelijks de meest uiteenlopende klussen uitvoeren. We zouden graag zien dat meer mensen zich hiervoor inspannen. Wil je ook een bijdrage leveren bij deze arbeid of wil je liever financieel bijdragen, dan vernemen we dat graag.

Tenslotte. We ontvangen veel vragen over de nieuwe buitenkantine. Er is een concept-ontwerp gemaakt om er voor te zorgen dat tijdens de herinrichting werkzaamheden, waarvoor zwaar materieel noodzakelijk is, de fundering en water, elektra, riolering en communicatie wordt gerealiseerd. De uiteindelijke realisatie van de buitenkantine is momenteel nog niet aan de orde. Zodra de herinrichting gereed is moet het bestuur beoordelen of er nog voldoende financiele draagkracht is om het project te realiseren. Er wordt ook nog nagedacht over acties om geld in te zamelen. Wordt dus vervolgd. PLANNING

Hieronder een aantal interessante mijlpalen in de planning (onder voorbehoud):

Start voorbereidende werkzaamheden   6/5

Nieuw hoofdveld                                                                                                       

 • Opruimwerkzaamheden korfbalveld en jeu de boules  18/5
 • Aanbrengen lichtmasten  2/6
 • Opruimwerkzaamheden wetraveld  2/6
 • Aanbrengen drainage incl. putten  30/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen incl. beregening en verlichting  22/6
 • Ontgraven cunet hoofveld incl. verharding  19/6
 • Aanbrengen drainzand   26/6
 • Aanbrengen betonplaten  2/7
 • Aanbrengen gazonbanden en betonklinkers en grasbetontegels  7/7
 • Egaliseren drainzand  7/7
 • Keuring drainzand  8/7
 • Aanbrengen lava  9/7
 • Aanbrengen betonblokken t.b.v. tribune  9/7
 • Doorsteken drainage  10/7
 • Egaliseren sporttechnische laag  10/7
 • Keuring sporttechnische laag  13/7
 • Aanbrengen kunstgras  14/7
 • Aanbrengen hekwerk  21/7
 • Aanbrengen bio based kantplanken  23/7
 • Aanbrengen sportmeubilair  28/7
 • Aanbrengen beregening op hekwerk  28/7
 • Eindkeuring  30/7

Bestaand hoofdveld 

 • Opnemen en transporteren bestaande kunstgrasmat  18/5
 • Opruimwerkzaamheden bestaand hoofdveld  2/6
 • Sloop tribune, buitenkantine en kassagebouw  2/6
 • Ontgraven sporttechnische laag in depot  8/6

Veld 3                                                                                                                           

 • Opruimwerkzaamheden  18/5
 • Herstellen verharding rondom   26/5
 • Aanpassen drainage  3/6
 • Doorsteken drainage  5/6
 • Egaliseren sporttechnische laag  8/6
 • Keuring sporttechnische laag  veld 3 9/6
 • Aanbrengen bestaande kunstgrasmat veld 3 10/6
 • Herstellen hekwerk en aanbrengen kantplanken  24/6
 • Aanbrengen bio based kantplanken  17/6
 • Aanbrengen sportmeubilair  24/6

Pupillenvelden 2 A,B,C 

 • Opruimwerkzaamheden  8/6
 • Aanbrengen lichtmasten  velden 2A tm 2C   2/6
 • Ontgraven cunet velden 2A tm 2C  incl. verharding 10/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen  17/6
 • Aanbrengen drainage incl. putten  23/6
 • Aanbrengen drainzand + verwerken  11/6
 • Doorsteken drainage  26/6
 • Aanbrengen betonplaten  25/6
 • Aanbrengen kunstgrasmat velden 2A, 2B, 2C   9/7
 • Aanbrengen hekwerk  23/7
 • Aanbrengen bio based kantplanken  23/7
 • Aanbrengen sportmeubilair  30/7
 • Eindkeuringen  13/8

Natuurgrasvelden            

 • Opruimwerkzaamheden natuurgrasvelden   2/6
 • Ontgraven en aanvullen cunet t.b.v. verhardingen rondom  8/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen  11/6
 • Aanvullen cunet verhardingen rondom natuurgrasvelden  16/6
 • Aanbrengen betonplaten  19/6
 • Aanbrengen overige verharding  25/6
 • Aanbrengen hekwerk  25/6
 • Egaliseren en inzaaien natuurgrasvelden  3/7
 • Aanbrengen sportmeubilair  7/7

7) Overige                                                                                                                       

 • Opruimen asfaltverhardingen voor Nutsvoorzieningen  6/5
 • Aanbrengen heipalen en fundering nieuwe tribune  2/6
 • Aanbrengen kabels en leidingen nutsvoorzieningen 11/5
 • Opruimwerkzaamheden verharding en groen  22/6
 • Verwijderen en aanbrengen betonplaten containers  15/6
 • Herschikken containers in containerhoek  22/6
 • Verwijderen riool 3 dagen   29/6
 • Aanbrengen nieuw DWA riool  2/7
 • Aanbrengen Riool rondom clubhuis  13/7
 • Ontgraven en aanvullen cunet t.b.v. verhardingen  13/7
 • Aanbrengen bloembakranden  23/7
 • Afbouw tribune  22/6
 • Aanbrengen verhardingen middenterrein  20/7
 • Aanbrengen verhardingen rondom clubhuis  6/8
 • Afwerken plantenvakken  6/8
 • Afwerken/egaliseren grond oude hoofdveld  20/7
 • Aanbrengen terreinhekwerk  23/7